The Learning Linguist

Resources for Learning the World's Languages

IsiZulu

Spoken in: South Africa

1 2 3 4 5 6 7 Next >
Books | Podcasts

Masikhulume Isizulu (Let's Speak African Language Series) by T. E. Nxumalo

Multilingual Illustrated Dictionary: English, Isizulu, Sesotho, Isixhosa, Setswana, Afrikaans, Sepedi: Dictionary, Isichazimazwi, Bukantswe, Isichazi- by John Bennett

Isizulu Made Easy by Aubrey D. Mokoena

Bathini Osizwile (IsiZulu: Literature) by M.O. Mbata

Funda Isizulu Learn Zulu! (Funda Isizulu/Learn Zulu Language Series) by Thandiwe Nxumalo

Breakthrough to Zulu / Eyabaqalayo Ukufunda IsiZulu: Readers 13 & 14 (IsiZulu: Breakthrough to IsiZulu)

Breakthrough to Zulu / Eyabaqalayo Ukufunda IsiZulu: Readers 1 - 12 (IsiZulu: Breakthrough to IsiZulu)

Kushaywa Edonsayo (IsiZulu: Literature) by Buthelezi

Ngiyasithanda Isizulu Ibanga 2 by A.T. Lephallo

Story Books (The Prep Series: a Multilingual Reading & Writing Series (for English, Afrikaans, IsiXhosa, IsiZulu, Sepedi, Setswana, XiTsonga, Siswati, Sesotho, IsiNdebele & Tshivenda)) by UCT School of Education

Storieboeke (The Prep Series: a Multilingual Reading & Writing Series (for English, Afrikaans, IsiXhosa, IsiZulu, Sepedi, Setswana, XiTsonga, Siswati, Sesotho, IsiNdebele & Tshivenda))

Story Books (The Prep Series: a Multilingual Reading & Writing Series (for English, Afrikaans, IsiXhosa, IsiZulu, Sepedi, Setswana, XiTsonga, Siswati, Sesotho, IsiNdebele & Tshivenda)) by UCT School of Education

Isisekelo (IsiZulu: IsiSekelo) by M.T. Matshali

Occupation Tasks (Breakthrough to African Languages (for IsiXhosa, IsiZulu, Sepedi, Setswana, Sesotho, TsiVenda, Siswati and XiTsonga))

Story Books (The Prep Series: a Multilingual Reading & Writing Series (for English, Afrikaans, IsiXhosa, IsiZulu, Sepedi, Setswana, XiTsonga, Siswati, Sesotho, IsiNdebele & Tshivenda))
1 2 3 4 5 6 7 Next >